Портфоліо Олени Няньчук з теми "Тіла обертання"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

3 - D геометрія

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - математика. Тема: Тіла обертання. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання. Інформатика - створення презентації та публікації, Гірнича справа - розв'язування задач прикладного характеру, креслення - перерізи тіл обертання, література - складання казки або вірша.

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Проект «3 – D геометрія», призначений для учнів 11 класів (студентів 1 та 2 курсів коледжу) і буде запропонований після вивчення теми «Тіла обертання. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання» . Основною метою проекту є розвиток позитивної мотивації навчання та стійкого інтересу до математики. Проект спрямований на те, щоб студенти з’ясували де можна використовувати отримані знання з даної теми та побачили багатогранність застосування тіл обертання. Результати даного проекту будуть представлені на занятті узагальнення та систематизації знань з даної теми.

Під час виконання проекту з 22 студентів було обрано 9 і створено з них три Геометричних Акціонерних товариства: «Циліндр», «Конус», «Сфера та куля». Кожне товариство обрало собі президента, віце–президента наукового відділу, віце–президента виробничого відділу. Кожен з президентів отримав творче завдання скласти розповідь, казку або вірш про геометричну фігуру. Віце–президенти наукового відділу отримали завдання створити публікацію за відповідними темами: «Циліндр», «Конус», «Сфера та куля». Віце–президенти виробничого відділу отримали задачі прикладного характеру, які необхідно було розв’язати та продумати їх пояснення.

План вивчення теми

план впровадження проекту

план вивчення теми

Оцінювання

Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб була змога:

 • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання; 
 • Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу; 
 • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми ;
 • Залучати учнів до процесу оцінювання.

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити учнів наступним:

 • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів;
 • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи;
 • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні ;
 • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність;
 • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів;
 • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання
Етапи Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту

Для оцінювання попередніх знань студентів мною використані такі методи: опитування, для визначення попередніх знань студентів щодо теми опитувальник; робота зі схемами, для оцінювання попередніх знань та уявлень студентів асоціативний кущ; перегляд та обговорення презентації основних питань проекту презентація основних питань, робота з таблицями, для перевірки знань студентів та вміння формулювати питання З-Х-Д схема.

Впродовж роботи над проектом На даному етапі продовжується робота з таблицями З-Х-Д, щоб спрямувати студентів у навчанні використовується форма оцінювання збору даних та їх інтерпритація; контрольний список внесок в групову роботу та контрольний список самоспрямування у навчанні. Результати роботи студентів подаються у вигляді онлайн таблиці для контролю роботи.
Наприкінці роботи над проектом Для оцінювання прикінцевої роботи використовують такі методи: демонстрація проекту та його захист; робота з таблицями, аналіз листів оцінювання.

Після перегляду З-Х-Д схеми відбувається оцінка та самооцінка роботи студентів. Заповнюються листи, запропоновані для оцінювання презентації та публікації. Під час виступу з проектом використовують форму оцінювання презентації, форму оцінювання публікації. Також можна використати форму оцінювання журналу для рефлексії та загальні критерії оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність

І етап

підготовчий

Перед початком роботи над проектом викладач: 

 • створює сайт проекту де зберігаються корисні посилання для навчання. 

До початку роботи над проектом викладачу потрібно: 

 • разом зі студентами розглянути публікацію метод проектів в системі формування успішної особистості та перелік навичок 21 століття;
 • розглянути основні терміни та основні поняття теми, що вивчається;
 • переконатися, що студенти попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап

мотиваційний

 • Викладач пропонує студентам  презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть студентам зрозуміти тему та мету даного проекту. 
 • Щоб перевірити рівень знань студентів з теми "Тіла обертання" та щоб студенти усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити (відповісти на запитання) дві перші колонки  З-Х-Д схеми;
 • Щоб оцінити знання студентів для виконання проекту виконується завдання по заповненню  графічних схем;
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google - таблицю  в якій відображаються результат роботи над дослідженням. 
 • Проводиться міні-дискусія на тему «Авторські права в мережі Інтернет».

ІІІ етап

конструктивний

Перший тиждень.

Студенти, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються:

Після цього викладач проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Студенти працюють над створенням презентацій та публікацій.

 • ГАТ "Циліндр" має представити свої результати у вигляді презентації; публікації від виробничого відділу та публікації 1 2 від наукового відділу.
 • ГАТ "Конус" має представити свої результати у вигляді презентації; публікації від виробничого відділу та публікації 1 2 від наукового відділу.
 • ГАТ "Куля та сфера" має представити свої результати у вигляді презентації; публікації від виробничого відділу та публікації 1 2 від наукового відділу.

Одним із документів фасилітації є презентація основних питань . Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання та оцінювання студентів.

ІV етап

захист проекту

 • Щоб перевірити рівень володіння студентами навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка З-Х-Д схеми. Студенти разом з викладачем переглядають цю таблицю З-Х-Д, оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.
 • Студенти пишуть підсумкову письмову роботу.
 • Підсумовуються оцінки студентів, оцінки викладача, роботи груп з Google - таблиці.
 • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію контрольний список запитань до рефлексії.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Няньчук Олена Юріївна

Фах, навчальний предмет

Викладач математики

Навчальний заклад

Гірничий коледж ДВНЗ КНУ

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)


Дати проведення тренінгу

5 - 17 січня 2018 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет"

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна

Портфоліо Тетяни Крамаренко з теми "Елементи математичної статистики"

Щоденник тренінгу