Портфоліо Козаченко Олени з теми "Scientific inventions in the world"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 13:06, 6 червня 2013, створена Козаченко Олена (обговореннявнесок) (План вивчення теми (вставити файл))

Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Наукові відкриття у світі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова. Тема: «Наука та технічний прогрес» Інші навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: хімія, інформатика, фізика.

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект «Scientific inventions in the world» розрахований на учнів 11-го класу з предмету «Англійська мова» , теми «Наука та технологія».

План вивчення теми (вставити файл)

Наукові відкриття у світі.

План вивчення теми

Автор Ім’я, по-батькові та прізвище

Козаченко Олена Василівна

Назва навчального закладу

ХЗОШ№147

Місто, село, район, область

м. Харків

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03.05.2013-07.05.2013

Тренери Кожушна Катерина Вадимівна

Місце проведення тренінгу

м. Харків, ХЗОШ№117

Опис навчальної теми

Назва Scientific inventions in the world.(Наукові відкриття у світі.)

Стислий опис

Проект «Scientific inventions in the world» розрахований на учнів 11-го класу з предмету «Англійська мова» , теми «Наука та технологія».

Основні види діяльності учнів: збір та аналіз інформації, створення презентації, інтерактивне спілкування. Предмет, навчальна тема

Англійська мова. Тема: «Наука та технічний прогрес»

Інші навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: хімія, інформатика, фізика. Клас (вікова категорія) 11 клас, 16-17 років Приблизний час вивчення теми 2-3 тижні Освітні засади Державні освітні стандарти

Освітня галузь "Мови і літератури"

Мета - формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу,соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну підготовку учнів початкової школи.
Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і літературного  компонентів, кожен з яких має свої складові. Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови національних  меншин, іноземні мови, а до літературного - українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є  українською)література (літературна освіта).

Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).

 Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному  розвиткові; діяльнісна (стратегічна)  - формування загально-навчальни умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву  діяльність,  передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.

Зміст мовного компонента.

Українська мова, мови національних меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у навчальному  процесі  і  в суспільстві; виховують повагу до української мови як державної та до інших мов; розширюють та активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії, культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку в  учнів  мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; формують  гуманістичний  світогляд,  моральні  та  естетичні переконання, національні та загальнолюдські цінності.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: Здійснювати проектну діяльність за заданими умовами; графічно відображати творчий задум; давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності. Уміння користуватися комп'ютерними мережами і працювати з комп'ютерними системами різного призначення; застосовувати комп'ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності. Знання теоретичних основ проектної діяльності:принципів, форм і методів; правових основ раціоналізаторської і винахідницької діяльності. Уміння користуватися засобами проектної діяльності; виявляти відповідність конструкції чи процесу технічним умовам; знаходити протиріччя між існуючими характеристиками технічного об'єкта чи процесу та вимогами до його вдосконалення; обґрунтовано обирати в проектній діяльності аналоги і прототипи; визначити умови реалізації проектного задуму; здійснювати конструювання за технічними умовами; здійснювати макетування об'єкта проектної діяльності. Навчальні програми Учень повинен:

- оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя;

- створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

розробляти структуру презентації;

- добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

- додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

- зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати у середовищі програми розробки презентацій;

- працювати з поштовою скринькою, надсилати та отримувати поштові повідомлення;

- надсилати й отримувати файли та повідомлення в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

- реєструватися й спілкуватися в чаті та програмі інтерактивного спілкування;

- створювати ескізний малюнок на основі символів;


Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

Наприкінці проекту учні :

1. Вмітимуть збирати дані кількома способами, аналізувати, впорядковувати, осмислювати та опрацьовувати відомості про науково-технічний процес у світі.

2. Будуть знати та розуміти, ким та коли були створені певні винаходи, що є невід`ємною частиною сучасного життя.

3. Можуть оцінити значення наукових винаходів для задоволення матеріальних і духовних потреб населення.

4. Навчаться здійснювати вибір та приймати комплексні рішення.

5. Навчаться швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

6. Набудуть навичок базового розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації.

Основні запитання

Ключове запитання

Що взмозі полегшити наше життя?

Тематичні запитання

1. Чому існує думка,що наукові відкриття походять від лінощів?

2 Який вплив, на вашу думку, несуть такі відкриття як мобільні телефони та інтернет?

3. Чи можуть наукові відкриття спричинити деградацію розвитку молодого покоління?

Змістові запитання

1. Які приклади наукових відкриттів ви знаєте?

2. Хто і коли зробив ці відкриття?

3. Чи користуємося ми цими відкриттями в повсякденному житті?

4. Яке наукове відкриття вам найбільше довподоби?

5. Які наукові відкриття були зроблені випадково?

План оцінювання

Графік оцінювання

На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом Перегляд презентації вчителя та її обговорення Використання «Асоціативного куща» Робота з таблицями «ЗХД» Організаційна діаграма для оцінювання навчальних потреб учнів Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався) Записи/нотатки вчителя Презентація Основних запитань Консультації Самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання) Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки Форма для оцінювання продуктів проекту Демонстрація (захист проекту), презентація Опитування Робота з таблицями «ЗХД» Форма оцінювання публікації, презентації (продукту) Таблиця «ЗХД» Стислий опис оцінювання Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про науково-технічний процес у світі відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д, організаційної діаграми. 

З метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та навчального дослідження їм надається контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні та контрольний список для рефлексії виконання проекту. Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Після закінчення проекту учням пропонується для заповнення таблиця «ЗХД», яка порівнюється з початковою. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку вкладу в групову роботу. Методичні засади Попередні знання та навички 1. Основи проведення навчальних досліджень 2. Вміння користуватись Інтернетом 3. Комп’ютерні навички (вміння працювати з текстами, мультимедійними презентаціями, Інтернетом) Діяльність учнів та вчителя 1. При перегляді ознайомлювальної презентації вчителя учні задають проблему «Передивившись вчорашній випуск новин, де розповідалось про таке наукове відкриття у світі, як Інтернет,з точки зору його впливу на психологічний розвиток особистості, чи могли б ви назвати позитивні та негативні риси цього важливого технічного прориву? Яке значення для вас несе Інтернет?». 2. Відповідають на змістові, тематичні запитання та намагаються відповісти на ключове. 3. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю ЗХД, контрольний список контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою презентації. 4. Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень. 5. В процесі відповіді розуміють про необхідність звернутися по допомогу до вчителя інформатики. 6. Учні отримують завдання знайти інформацію про наукові відкриття в Інтернеті, скласти список посилань. 7. Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел. 8. Учні відповідають на запитання опитувальника, запропонованого вчителем. 9. Учні та вчитель обмінюються адресами електронної пошти, логінами Skype та домовляються, коли будуть виходити в чат. 10. Для учнів, які мають проблеми у навчанні, вчитель надає шаблон для спільної презентації про види наукових відкриттів світу. 11. Захист частин проекту учнів. 12. Учитель проводить кінцеве оцінювання. Диференціація навчання Учні, що мають проблеми у навчанні 1. Здійснити зміни щодо організації навчального середовища в класі, рекомендовані в учнівських характеристиках та особових справах (тихі зони та ін.) 2. Використовувати групи взаємодопомоги, прикріпити учнів з особливими потребами до учнів-консультантів 3. Надавати письмові та усні інструкції різними способами, особливо за допомогою Інтернет. 4. Забезпечувати позитивні коментарі та надання підтримки учням, які стараються та виконують завдання. 5. Дозволити учням обирати методи та інструменти для створення кінцевого міні-проекту, який відповідає вподобанням та вмінням учнів, а також враховує їх сильні сторони (наприклад, група учнів зможе підготувати презентацію або буклет). 6. Якщо учням важко віднести себе до приналежності до запропонованих вчителем груп, їм можна пропонувати зробити спільну презентацію про види наукових відкриттів світу. Обдаровані учні 1. Групі учнів можна запропонувати створити сайт – віртуальний музей наукових відкриттів світу. Матеріали та ресурси Технічне забезпечення (відмітьте необхідне) 0 Фотоапарат 1 Комп’ютер (и) 1 Цифровий фотоапарат 0 DVD - програвач 1 Доступ до Інтернету 0 Лазерний диск 0 Принтер 1 Мультимедійний проектор 1 Сканер 0 Телевізор 0 Відеомагнітофон 0 Відеокамера 0 Обладнання для відео конференцій 0 Інше

Програмне забезпечення (відмітьте необхідне) 0 Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями 0 Програма для створення публікацій 1 Програма для електронної пошти 0 Енциклопедія на компакт-диску 1 Програма для роботи із зображеннями 1 Програма для створення комп’ютерних презентацій 1 Програма для роботи з Інтернетом 1 Програма для розробки веб-сторінок 1 Програма для роботи з текстами 0 Інше

Інтернет ресурси http://uk.wikipedia.org/wiki/ http://www.epochtimes.com.ua/science/theory-and-research/naybilsh-neymovirni-naukovi-vidkrittya-kvitnya-109790.html http://cikave.org.ua/tag/vidkryttya/ http://novynynauky.com/news/ostanni_vidkrittja_nauky/1-0-4

Інші ресурси Вчителі інформатики, фізики,хімії, бібліотекар

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про науково-технічний процес у світі відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д, організаційної діаграми.

З метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та навчального дослідження їм надається контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні та контрольний список для рефлексії виконання проекту.

Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Після закінчення проекту учням пропонується для заповнення форма оцінювання звіту дослідницької роботи та таблиця «ЗХД», яка порівнюється з початковою. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку вкладу в групову роботу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1. При перегляді ознайомлювальної презентації вчителя учні задають проблему «Передивившись вчорашній випуск новин, де розповідалось про таке наукове відкриття у світі, як Інтернет,з точки зору його впливу на психологічний розвиток особистості, чи могли б ви назвати позитивні та негативні риси цього важливого технічного прориву? Яке значення для вас несе Інтернет?».

2. Відповідають на змістові, тематичні запитання та намагаються відповісти на ключове.

3. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю ЗХД , контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою презентації.

4. Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для дослідження.

5. В процесі відповіді розуміють про необхідність звернутися по допомогу до вчителя інформатики.

6. Учні отримують завдання знайти інформацію про наукові відкриття в Інтернеті, скласти список посилань.

7. Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел.

8. Учні відповідають на запитання опитувальника, запропонованого вчителем.

9. Учні та вчитель обмінюються адресами електронної пошти, логінами Skype та домовляються, коли будуть виходити в чат.

10. Для учнів, які мають проблеми у навчанні, вчитель надає шаблон для спільної презентації про види наукових відкриттів світу.

11. Захист частин проекту учнів.

12. Учитель проводить кінцеве оцінювання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Козаченко олена Василівна

Фах, навчальний предмет

Англійська мова

Навчальний заклад

Харківська загальноосвітня школа №147

Місто\село, район, область

М.Харків, Дзжержинський район

Контактні дані

HELEN24701 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03.06.2013-07.06.2013

Місце проведення тренінгу

Харківська загальноосвітня школа №117

Тренери

Кожушна Катерина Вадимівна