М. Самбір

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Загальна інформація про реалізацію програми "intel.Навчання для майбутнього в м. Самбір

Координатор програми у м. Самбір

Тренінгові центри м. Самбір

План проведення тренінгів у 2009 році в м. Самборі

Списки тренінгових груп в м. Самборі


Школа збудована за типовим проектом в 1957 році. У 1992 році було добудовано новий корпус школи. Проектна потужність 1100 місць. Тепер школа складається з однієї будівлі, в якій чітко розмежовують два навчальні блоки: - триповерховий старий (класи початкової школи, 5-8 класи, канцелярія, кабінет виховної роботи, кабінет практичного психолога та соціального педагога, музей "Національно - визвольних змагань 40- 60 років ХХ століття", актовий зал, навчальні кабінети, ігрова кімната для учнів початкових класів); - чотирьохповерховий новий (навчальні кабінети, майстерні, спортивний зал, їдальня).

Самбірська загальноосвітня школа №9 І-ІІІ ступенів Юридична адреса: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Шухевича, 45; тел. (803236) 3-30-49; 3-30-50. Рік заснування: 1957 рік. Відомча приналежність: управління освіти Самбірської міської ради. Форма власності: комунальна. Діє на підставі Статуту, зареєстрованого виконкомом Самбірської міської ради 16.07.2003 р. із Змінами та доповненнями зареєстрованими Самбірською міською радою 25.04.2007 р.


Горняткевич Всеволод Всеволодович – директор школи. Дзюбинська Галина Степанівна – заступник директора з навчально – виховної роботи Юзефчик Людмила Омелянівна – заступник директора з навчально – виховної роботи Робота школи спрямована на виконання Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про мови", ст. 10 Конституції України, Указів Президента "Про національну доктрину розвитку", "Про програму роботи з обдарованою молоддю", інших нормативних документів, які регулюють діяльність навчального закладу. У 2008/2009 на¬вча¬ль¬но¬му ро¬ці шко¬ла продовжує працювати над про¬бле¬мою: "Ви¬хо¬ван¬ня сві¬до¬мо¬го укра¬ї¬н¬сь¬ко¬го па¬т¬рі¬о¬та з ви¬со¬ким рі¬в¬нем знань та умінь" із та¬ки¬ми ос¬но¬в¬ни¬ми шля¬ха¬ми її ре¬а¬лі¬за¬ції: 1. Ство¬рен¬ня умов дня здо¬бут¬тя за¬га¬ль¬ної се¬ре¬д¬ньої осві¬ти на рі¬в¬ні дер¬жа¬в¬них ста¬н¬да¬р¬тів; 2. Оно¬в¬лен¬ня змі¬с¬ту осві¬ти, роз¬ро¬б¬ка та ап¬ро¬ба¬ція но¬вих пе¬да¬го¬гі¬ч¬них тех¬но¬ло¬гій, ме¬то¬дів та форм на¬вчан¬ня і ви¬хо¬ван¬ня; 3. На¬дан¬ня уч¬ням мо¬ж¬ли¬во¬с¬ті для ре¬а¬лі¬за¬ції ін¬ди¬ві¬ду¬а¬ль¬них тво¬р¬чих по¬треб, по¬гли¬б¬лен¬ня ін¬ди¬ві¬ду¬а¬лі¬за¬ції на¬вчан¬ня; 4. Ство¬рен¬ня спри¬я¬т¬ли¬вих умов для са¬мо¬ви¬ра¬жен¬ня осо¬би¬с¬то¬с¬ті уч¬ня у рі¬з¬них ви¬дах ді¬я¬ль¬но¬с¬ті, йо¬го по¬в¬но¬цін¬но¬го мо¬ра¬ль¬но¬го, пси¬хі¬ч¬но¬го, фі¬зи¬ч¬но¬го роз¬ви¬т¬ку; 5. Фо¬р¬му¬ван¬ня гро¬ма¬дян¬сь¬кої по¬зи¬ції, ви¬хо¬ван¬ня по¬чут¬тя вла¬с¬ної гі¬д¬но¬с¬ті, го¬то¬в¬но¬с¬ті до тру¬до¬вої ді¬я¬ль¬но¬с¬ті, від¬по¬ві¬да¬ль¬но¬с¬ті за свої дії; 6. Ви¬хо¬ван¬ня на¬ці¬о¬на¬льно сві¬до¬мої, ви¬со¬ко¬мо¬ра¬ль¬ної осо¬би¬с¬то¬с¬ті. Школа працює на основі затверджених: - Акту обстеження стану готовності школи до роботи у 2008-2009 н.р.; - режиму навчання; - навчальних планів, складених у відповідності до Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання (наказ МОН України від 29.11.2006 р. № 682); Типових навчальних планів ЗНЗ 12-річної школи (наказ МОН України № 132 від 23.02.2004 р.); Типових навчальних планів II ступеня ЗНЗ з українською мовою навчання (перехідний) (наказ МОН України від 25.04.2001 р. № 342.); Типових навчальних планів III ступеня ЗНЗ з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.05.2003 р. № 306).

У школі організовано випуск "Бібліотеки вчителя", у якій друкуються методичні доробки вчителів школи. Школа є базовою для проходження педагогічної практики студентами Дрогобицького державного педагогічного університету та Самбірського педагогічного коледжу. У школі створені умови для науково-методичної роботи. Адміністрація, педагоги школи відвідують міжрайонні, міські, обласні заходи з різних методичних проблем та впровадження інновацій в навчально-виховний процес. Діяльність педагогічних працівників з педагогічними званнями та нагородами сприяє підвищенню іміджу навчального закладу, позитивно впливає на створення творчого мікроклімату в педагогічному колективі, спонукає молодих учителів до постійного професійного самовдосконалення, впливає на вибір випускниками педагогічної професії. У структурі методичних об'єднань діє школа молодого вчителя, яка працює за окремим планом. У педагогічний колектив школи з 2005 н.р. прийшли молоді вчителі: Хто ж він, молодий учитель? З перших днів перебування їх у школі даємо простір їхній творчості. За кожним молодим учителем наказом по школі закріплено вчителя-наставника. З молодими вчителями під час навчального року проводяться бесіди, „круглі столи", дискусії. Молоді вчителі відвідують уроки у своїх наставників. Про перші зернини успіху молоді вчителі діляться на засіданнях шкільних методичних об"єднань. Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками школи є кабінет заступників із навчально – виховної роботи. Основною метою діяльності цього кабінету є створення інформаційно-

методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації

та самоосвіти.

У школі працює учнівське самоврядування, це дає можливість виявити учнів-лідерів. В СШ № 9 Учнівський Старостат є найвищим органом учнівської громади у школі. Старостат будується на принципах виборності, рівності та верховенства права. Учні школи займаються в МАН у секціях: - української мови та літератури; - польської мови; - англійської мови; - історії; - математики; - українського краєзнавства; - біології. Виховна система спрямована на формування національної школи - прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам'яті, формування в учнів національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості. Однією з основних проблем з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, спрямована на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути всі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. У школі системно вирішується проблема підвищення кваліфікації. Поряд з курсами підвищення кваліфікації педагогічними працівниками широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою за індивідуальним планом. У системі роботи школи методичний кабінет і бібліотека є тим осередком, де створено умови для самоосвіти та самовдосконалення вчителів. До уваги педагогів - підшивки фахових журналів, матеріали передового педагогічного досвіду, підбір методичної інформації для вчителів різних кафедр. Такі форми сприяють заохоченню педагогів до підвищення кваліфікації, забезпечують їхні права на підвищення кваліфікації та є умовами для підвищення фахової майстерності вчителя.


                   Форум (Польща)

2006/2007 н.р. - участь у міському конкурсі Вчитель року ( ІІ місце ) - участь учнів у конкурсі читців поезії А. Міцкевича (м. Львів) - участь у семінарі “Українські лідери Всеукраїнської інтеграції” (м. Львів ) - ініціатор створення та керівник ШЄК ”Корабель Єврошансу” - участь у обласному форумі шкільних євроклубів ( грамота ) - участь у Українсько- Польсько-Німецькому форумі “Від якості не втечеш “ - участь у творчому Всеукраїнському історико- літературному конкурсі “Моя батьківщина очима всіх етносів України” - участь у творчому Всеукраїнському історико- літературному конкурсі ”Мистецтво України“ - участь у семінарі «Українці назустріч знанням» (співпраця із Кедьо М. Є.) - участь у семінарі” Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні” - міський тренер курсів “ Intel”


Участь Н. Лущевської в німецько – польсько – українському форумі


Створення комп’ютерної бази дає можливість  оперативно реагувати на будь-які процеси в галузі освіти, приймати управлінські рішення, здійснювати контрольно-аналітичну діяльність, економно розподіляти час роботи адміністрації, естетично оформляти навчальні кабінети; проводити засідання педагогічної ради, семінари, науково-практичні конференції, уроки, виховні заходи з використанням комп’ютерної техніки.


Рівень володіння педагогічними працівниками комп'ютером

Всього педпраців ників Кількість педпрацівників, які володіють комп'ютером Кількість педпрацівників, які пройшли навчання у 2005/06 н.р Кількість педпрацівників, які пройшли навчання у 2006/07 н.р Кількість педпрацівників, які навчаються у 2007/08 н.р 86 47 17 12 10 % 54,7 19,8 14,0 11,6
Лущевська Н. А.Форум (Польща)

2006/2007 н.р. - участь у міському конкурсі Вчитель року ( ІІ місце ) - участь учнів у конкурсі читців поезії А. Міцкевича (м. Львів) - участь у семінарі “Українські лідери Всеукраїнської інтеграції” (м. Львів ) - ініціатор створення та керівник ШЄК ”Корабель Єврошансу” - участь у обласному форумі шкільних євроклубів ( грамота ) - участь у Українсько- Польсько-Німецькому форумі “Від якості не втечеш “ - участь у творчому Всеукраїнському історико- літературному конкурсі “Моя батьківщина очима всіх етносів України” - участь у творчому Всеукраїнському історико- літературному конкурсі ”Мистецтво України“ - участь у семінарі «Українці назустріч знанням» (співпраця із Кедьо М. Є.) - участь у семінарі” Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні” - міський тренер курсів “ Intel”


Участь Н. Лущевської в німецько – польсько – українському форумі