Портфоліо для учнів 7 класу з української мови за темою " Чому я такий самотній?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Чому я такий самотній?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова. Тема «Морфологія. Орфографія. Прислівник».

Вік учнів, клас

7 клас 13 - 14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект для учнів 7 класу з теми «Морфологія. Орфографія. Прислівник». Основні види діяльності : пошук учнями інформації в Інтернеті, складання кросвордів, підготовка презентації. Можливі учнівські ролі: учень – мовознавець, учень – дослідник

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Метою є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, національної свідомості, активної громадянської позиції. Наскрізними змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна. Мовленнєва лінія забезпечує формування мовленнєвої компетентності шляхом формування та удосконалення вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру. Мовна лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів. Соціокультурна лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні відносини між статями, поколіннями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові учнів. Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Стратегічно важлива для мовного компонента комунікативна компетентність, яка є невід’ємною складовою структури змісту освіти, передбачає оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях. Для мовного компонента важливими є також такі предметні компетентності, як мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна). Вивчення мов сприяє збагаченню активного словникового запасу учнів, пізнанню та усвідомленню особливостей життєвого досвіду народів, мови яких вивчаються, важливості оволодіння мовами та задоволенню потреби в користуванні ними як засобом спілкування в різних сферах життєдіяльності, розвиває мовні, інтелектуальні та пізнавальні здібності, формує гуманістичний світогляд, моральні переконання та естетичні смаки, сприяє засвоєнню національних і загальнолюдських цінностей, використанню інформаційних і комунікаційних технологій, виховує в учнів потребу в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя. Володіння українською мовою сприяє консолідації громадян у розбудові та зміцненні держави, забезпечує доступ до джерел української духовності, дає змогу випускникам загальноосвітніх закладів у повному обсязі реалізувати в різних галузях чи сферах життєдіяльності можливості, життєві потреби, плани, пов’язані з подальшим здобуттям освіти, опануванням спеціальністю.

Відомості про автора

вчитель української мови та літератури

Ім'я, прізвище

Прокопенко Анастасія Михайлівна

Фах, навчальний предмет

вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Левенцівська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Левенцівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12 - 24 червня 2017 року

Місце проведення тренінгу

смт.Черкаське, ЗОШ I-III ступенів

Тренери

Вчитель інформатики Ткачук Олена Констянтинівна