Державний стандарт початкової освіти – головний чинник у роботі вчителя початкових класів з формування особистості молодшого школяра

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

«Освіта – найвизначніша з усіх благ, але тільки тоді, коли вона найкращої якості. Інакше вона абсолютно марна.» Кіплінг


Сьогодні в системі початкової освіти відбуваються зміни. З 2012-2013 н. р. вступив в дію новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Працюючи другий рік над впровадженням Державного стандарту, хочу виділити позитивні зміни зазначеного документу : - забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; – особистісно-орієнтований підхід ; – використання здоров'язбережувальних технологій; – екологічна спрямованість освіти; – посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство». – вивчення інформатики починається з 2 класу, а іноземної мови з 1, що дуже важливо в наш сучасний час; Якщо раніше робилася ставка на здобуття знань, то нині – на вміння оперувати здобутими знаннями, використовувати їх на різних рівнях власного життя.


Перед учителем початкових класів постало важливе завдання -формування ключових компетентностей, таких як: · уміння вчитися; · загальнокультурної; · громадянської; · здоров’язбережувальної; · соціальної; · інформаційно-комунікативної. Ключові компетентності є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у зв'язку урочної і позаурочної роботи, у взаємодії з соціумом. Сьогодні вчителю початкової. школи необхідно забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланкою, також між початковою та середньою школою, підготувати дітей до дорослого життя, щоб вони не втратили моральних орієнтирів, знайшли сенс життя, змогли найефективніше реалізувати свої здібності і переконання. Тому, у своїй роботі я добираю найбільш ефективні засоби, методи, прийоми навчання і форми організації навчальної діяльності, завдяки яким кожна дитина стає активним учасником процесу засвоєння знань.


Навчально-виховний процес організовую так, щоб учні мали змогу вчитися співпрацювати в парах, групах, формувати свої власні ідеї та думки. Вважаю, що одним із ефективних засобів цілеспрямованого впливу на особистість молодшого школяра є використання на уроках системи пізнавальних завдань (задачі, логічні вправи, кросворди, дидактичні ігри, загадки, ребуси тощо) розв'язання яких потребує творчої самостійної пошукової діяльності учнів, застосування здобутих знань в різних ситуаціях. Що і вимагає від вчителя новий Державний стандарт.


Працюючи у числі перших над впровадженням нового Державного стандарту, вчителям початкових класів багато що вдається, але є і труднощі: не завжди вчасно ми можемо отримати необхідні дидактичні матеріали та літературу. Також є ще певна кількість дітей, які приходять до школи непідготовленими, так як не відвідували дитячий садок, а це значно ускладнює навчально-виховний процес. Вчителі початкових класів нашої школи виробили шляхи розв`язання цих проблем через: - посилення просвітницької роботи з батьківською громадскістю з питань підготовки дітей до школи; - тісну співпраця з педколективом дошкільного навчального закладу №8 «Лісова казка»: - відвідування вчителями 4 класів батьківських зборів та занять в підготовчій групі, а вихователями дитячого садка уроків в 1 класах - проведення спільних засідань МО вчителів початкових класів та вихователів дошкільного закладу. · - спільні виховні заходи за участю вихованців дитячого садка та учнів школи. В нашій школі створена Проблемна группа, яка працює над питанням впровадження Державного стандарту в роботу школи. Члени цієї групи розробляють рекомендації та методичні бюлетені для вчителів початкових класів, які працюють за новим Держ. Стандартом.


Проводимо семінари – практикуми , де вчителі 1 та 2 класів діляться своїми наробками з колегами. Ми зробили висновок, що тільки сумлінна, творча праця вчителя дасть можливість виконати всі завдання, які поставив Державний стандарт перед початковою школою.